Member of
zurück zur Übersicht

25.01.2021 – Produkte

KNACKS® CL oG + oA

Aus unserer NATURE-Serie!

Material:

  • 15 % R II
  • 35 % S III
  • 20 % S VI
  • 10 % S IX
  • 20 % Eis

Zutaten:

  • 20 g Nitritpökelsalz
  • 5 g AUFSCHNITT 1A CL oG + oA, Art.Nr.: 2208 0
  • 5 g KNACKS®️ CL oG + oA, Art.Nr.: 2167 0
  • 2-4 g ELDO®️ Natur CL oG + oA, Art.Nr.: 2166 0
  • 1 g STERILATA ZWIEBEL oG + oA, Art.Nr.: 4856 0
Zum Produkt: Zum Außendienstmitarbeiter:
zurück zur Übersicht